;
integritetspolicy
Länkar

Mer information

Läs mer om GDPR och dataskyddsförordningen och vad som är aktuellt ur ett tryggt och lagligt perpektiv för aktiva användare.

Snickman Produktion AB - hantering av personuppgifter?

Vi på Snickman Produktion AB anser att det är av största betydelse att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagenligt sätt. Här finner du viktigt och detailjerad information angående hur vi hanterar dina personuppgifter allt i enlighet med rådande lagstiftning. Dina personuppgifter är skyddade här hos oss och vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att det ska vara just så. Du kan alltid kontakta oss för att ta del av vilka uppgifter vi har om dig. Här på sidan finner du detaljerad information kring dina rättigheter och vilka riktlinjer vi på Snickman Produktion AB följer i avseende - hantering av personuppgifter. på www.datainspektionen.se finner du mer information kring dina rättigheter i enlighet rådande lagstiftning. Du är alltid välkommen att kontakta oss om/när du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter. Snickman Produktion AB behandlar dina personuppgifter på följande vis. Aktuella riktlinjer beskriver hur vi på Snickman Produktion AB behandlar dina personuppgifter när du använder tjänster från Snickman produktion AB eller i andra ärenden är i kontakt med oss.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter??

Snickman Produktion AB är direkt anvarig gällande hanteringen av dina personuppgifter och att en sådan hantering sker i enlighet med rådande lagstiftning.

Hur delges Snickman Produktion AB dina personuppgifter??

Snickman Produktion AB tar del av dina personuppgifter när du: fyller i offertförfrågan, kontaktar oss via kontaktformuläret, ringer vår kundtjänst eller på annat vis delger dina uppgifter, exemplevis, i avseende framtida avtal. Dina personuppgifter är en förutsättning för att vi på Snickman Produktion AB ska kunna uppfylla våra avtal gentemot dig.

Vilka uppgifter behandlas av Snickman Produktion AB??

De uppgifter som lämnas till oss hanteras i enlighet med rådande lagstiftning och är som följer: e-postadress, telefonnummer, adress, ort, födelsedatum(privatpersoner), och/eller annan information som är av vikt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig/er.

Varför behandlar Snickman Produktion AB uppgifter om dig/er??

Snickman Produktion AB behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att kunna fullgöra samtliga åtaganden gentemot dig/er och ge en god effektiv välfungerande service.

Vid vilka tillfällen Snickman Produktion AB rätt att behandla dina personuppgifter??

För att Snickman Produktion AB ska ges rättigheter att behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, så kallad laglig grund. Detta åsyftar till vid laglig behandling att dina personuppgifter är nödvändiga för att Snickman Produktion AB ska kunna fullgöra sina avtal gentemot dig/er och/eller att fullgöra rättsliga förpliktelser. För att vi ska ha en möjlighet att lämna en offert kan Snickman Produktion AB vara i behov av ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke får du alltid en detaljerad information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina lagrade personuppgifter??

Dina personuppgifter används uteslutande av Snickman Produktion AB. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till andra bolag såvida det inte är pga. av lag, forordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra- eller tredje parts rättigheter. Snickman Produktion AB säljer aldrig eller byter dina personuppgifter till tredje en part angående marknadsföringsändamål. Personuppgifter förmedlas endast till en tredje part om detta så krävs för att kunna fullfölja ingånget avtal och/eller om det finns krav i lag eller forordning.

Hur skyddar Snickman Produktion AB dina personuppgifter??

För oss är din integritet mycket viktig. Snickman Produktion AB arbetar därför oupphörligen med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter??

Snickman Produktion AB sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Vad har du för rättigheter??

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig ett s.k. registerutdrag. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. Det gäller t ex om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar sitt samtycke och ingen annan rättslig grund är tillämplig eller om uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Snickman Produktion AB kan inte radera vissa personuppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och annan behandling som grundar sig på intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter vänligen skicka ett brev till oss. Brevet måste vara underskrivet och innehålla en kopia på en id-handling. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Svaret kommer att skickas till den adress där du är folkbokförd.


;
X

Vi använder cookies som åsyftar till att förbättra dina upplevelser här på sajten. Genom att besöka denna webbsajt godkänner du vår användning av cookies.

Läs mer. OK